สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

 

                                 


Google


Search

 
                       

หนังสือเวียน
ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

             

ปีงบประมาณ 2560 
  เดือนกุมภาพันธ์ 2560      
 49  ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 38 ลงวันที่ 8 ก.พ.2560)
  เดือนมกราคม 2560     
48   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 28 ลงวันที่ 30 ม.ค.2560)
 47  แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัสงบประมาณที่จำแนกเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.4/ว 26 ลงวันที่ 25 ม.ค.2560)
 46  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 9 ลงวันที่ 23 ม.ค.2560)
 45  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 10 ลงวันที่ 23 ม.ค.2560)
44   การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 8 ลงวันที่ 20 ม.ค.2560)
 43  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 7 ลงวันที่ 20 ม.ค.2560)
 42  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 ม.ค.2560) 
41 

 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 6 ลงวันที่ 13 ม.ค.2560)

 40

 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 5 ลงวันที่ 12 ม.ค.2560)

 39

 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรางการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 3 ลงวันที่ 10 ม.ค.2560) 

 38

 การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว 5 ลงวันที่ 9 ม.ค.2560) 

37 

 การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.5/ว 2 ลงวันที่ 5 ม.ค.2560) 

  เดือนธันวาคม 2559    
 36  หลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   
 35  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 167 ลงวันที่ 23 ธ.ค.2559)
 
   
34   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 162 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559)
 
   
33   หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559)
   
32   ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0035/ว 0001 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559)
   
31 

 ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 457 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559) 

   
30   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 160 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2559)
   
 29

 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 159 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2559)

  เดือนพฤศจิกายน 2559   
 28

คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 1842/2559 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)

   
 27  มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  เอกสารแนบ  1
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 446 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2559)
   
26

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 154 ลงวันที่ 21 พ.ย.2559)

   
 25

ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559) 

   
24 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 พ.ย.2559)

   
23 
 แจ้ง product code สำหรับใช้ในการรับชำระ Bill Payment  (ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559)
   
22

กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 385 ลงวันที่ 30 ก.ย.2559) 
 

 

 

 21

รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 427 ลงวันที่ 3 พ.ย.2559) 

   
20 

หารือกรมบัญชีกลาง เรื่องการกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(หนังสือ ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1201/9402 ลงวันที่ 2 พ.ย.2559)
 

    เดือนตุลาคม 2559  
   
19   ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 424 ลงวันที่ 31 ต.ค.2559)
   
18   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 144 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559)
   
 17  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 142 ลงวันที่ 14 ต.ค.2559)
   
16   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 137 ลงวันที่ 7 ต.ค.2559)
   
 15  ปรับปรุงรายละเอียดรายาการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 6 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559)
   
14   ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรม
เป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
 

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 414 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559) 
   
 13  การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 412 ลงวันที่ 18 ต.ค.2559)
   
12  วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ต.ค.2559)
   
11 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 407 ลงวันที่ 17 ต.ค.2559)
 
   
 10 การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 403 ลงวันที่ 13 ต.ค.2559)
   
9 รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/38328 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2559)
   
 8  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน ที่กันไว้เบิกเหลี่อมปี ตามมาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร
 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่  นร 0702/ว 124 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
7  การเข้าร่วมโครงการเบิกตรงค่ารักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 404 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
 (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 400 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
   แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559
)
   
 การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 395 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559)
 
   
 3  รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 307 ลงวันที่ 5 ต.ค.2559)
   
2  แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559)
   
 1

 - รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2560
 - รหัสงบประมาณ 2560
 - รหัสงบกลางกรมบัญชีกลางปี 2560

           

...  .

                           ดูหน้าถัดไป--      

                            

 

ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

95 คน

 สถิติเมื่อวาน

371 คน

 สถิติเดือนนี้

5147 คน

 สถิติปีนี้

15145 คน

 สถิติทั้งหมด

677706 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.