สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

 
                                 

Google


Search

 
          

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

            

  ปีงบประมาณ 2560 
    เดือนตุลาคม 2559  
   
12   ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรม
เป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
 

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 414 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559) 
   
11  วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ต.ค.2559)
   
 10 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 407 ลงวันที่ 17 ต.ค.2559)
 
   
 9 การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 403 ลงวันที่ 13 ต.ค.2559)
   
 8  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน ที่กันไว้เบิกเหลี่อมปี ตามมาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร
 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่  นร 0702/ว 124 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
7  การเข้าร่วมโครงการเบิกตรงค่ารักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 404 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
 (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 400 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
   แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559
)
   
 การบัญทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถาานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 395 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559)
 
   
 3  รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 307 ลงวันที่ 5 ต.ค.2559)
   
2  แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559)
   
 1

 - รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2560
 - รหัสงบประมาณ 2560
 - รหัสงบกลางกรมบัญชีกลางปี 2560

   
 

 ปีงบประมาณ 2559

 

 เดือนกันยายน 2559  

   
 193  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0403.2/ว 128 ลงวันที่ 30 ก.ย.2559)
   
 192  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 126 ลงวันที่ 29 ก.ย.2559
)
   
191   กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559)  
   
190   ตัวอย่างการจ้างเหมาบริการ
   
189 

 - ตัวอย่าง หนังสือขอให้ธนาคารดำเนินการเปิดบริการ GFMIS Packege

 - ใบสมัครขอใช้งาน KTB corporate Online

 - ใบสมัครขอใช้บริการชำระเงิน

 - ข้อมูล Excel file ในอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูล

 - แบบแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคาร

 - คู่มือ Bill Payment on KTB Corporate Online

 - คู่มือ GFMIS on KTB Corporate Online

   
188   การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 379 ลงวันที่ 28 ก.ย.2559)
   
187   แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 374 ลงวันที่ 22 ก.ย.2559)
   
186   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 120 ลงวันที่ 22 ก.ย.2559)
   
185   สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 1201/ว 714 ลงวันที่ 23 ก.ย.2559)
   
184   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 121 ลงวันที่ 22 ก.ย.2559)
   
183 

แจ้งคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  (หนังสือ ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1201/1013 ลงวันที่ 23 ก.ย.2559) คำสั่ง ส.ป.ก.ที่ 1390/2559 สั่ง ณ วันที่  19  กันยายน 2559  และ หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/ 3305 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

   
182  พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
   
 181  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 20 ก.ย.2559)
   
180   วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 367 ลงวันที่ 20 ก.ย.2559)
   
179   ขอความเห็นชอบการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กค 1201.8/3305 ลงวันที่ 19 ก.ย.2559)
   
 178 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 117 ลงวันที่ 19 ก.ย.2559)
   
 177  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(หนังสือกระทรางการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 122 ลงวันที่ 15 ก.ย.2559)
   
 176  การทบทวนและปรับปรุงตาราง Facter F
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 ก.ย.2559)
   
 175  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 359 ลงวันที่ 13 ก.ย.2559)
   
174   การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค กค 0414.3/ว 361 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559)
   
173   แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค กค 0414.3/ว 362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559)
   
 172  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค กค 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559)
   
171   รายงานผลสัมฤทธิ์งานและการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ0201.06/ว 8171 ลงวันที่ 8 ก.ย.2559
)
   
 170  การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 ก.ย.2559)
   
169  การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 ก.ย.2559)
   
 168  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 349 ลงวันที่ 7 ก.ย.2559)
   
 167  การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 115 ลงวันที่ 4 ก.ย.2559)
   
 166  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 ก.ย.2559)
   
165   มาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 344 ลงวันที่ 1 ก.ย.2559)
   
 164  การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ หรือกำลังของเครื่องยนต์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
(หนังสือสำนักเลขาธิการสำนักรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว 262 ลงวันที่  31 ส.ค.2559)
   
 163  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 101 ลงวันที่ 30 ส.ค.2559)
   

ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                           ดูหน้าถัดไป--

                            

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

318 คน

 สถิติเมื่อวาน

84 คน

 สถิติเดือนนี้

8825 คน

 สถิติปีนี้

122380 คน

 สถิติทั้งหมด

633259 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 


ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.